Štruktúra organizácie

Štruktúra organizácie

Zakladateľ:

Hospic Sv. Františka z Assisi, občianske združenie

Kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa

Nadácia J. Murgaša

 

Riaditeľ, štatutárny zástupca:

MUDr. Kollárová Alena

 

Správna rada:

Ing. Horváth Vladimír

Ing. Horváthová Iveta

Mgr. Štutiková Anna

Eva Šmigurová