O NÁS

Základné informácie

Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o., je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré bolo slávnostne otvorené 5.10.2007.

Cieľ neziskovej organizácie

Starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich bez ohľadu na vek, pohlavie, náboženské vierovyznanie, národnosť či sociálne postavenie v spolupráci s blízkymi chorých.

Činnosť neziskovej organizácie

  • poskytovať paliatívnu a hospicovú starostlivosť nevyliečiteľne chorým a umierajúcim v snahe uspokojiť ich telesné, psychické, sociálne i duchovné potreby
  • minimalizovať bolesť chorých a zmierniť všetky ťažkosti vyplývajúce zo základnej choroby
  • poskytovať pomoc blízkym chorým – rodine, príbuzným, priateľom i opatrovateľom v procese paliatívnej a hospicovej starostlivosti
  • poskytnúť podporu blízkym aj po úmrtí chorých
  • propagovať myšlienku hospicovej starostlivosti
  • poradenská činnosť
  • spolupracovať s domácimi a zahraničnými inštitúciami, zaoberajúcimi sa paliatívnou a hospicovou starostlivosťou
  • vzdelávanie sa v odbore paliatívnej a hospicovej  starostlivosti

Paliatívna starostlivosť

Je starostlivosť o chorého v štádiu ochorenia, v ktorom už nie je možné očakávať vyliečenie. Cieľom je poskytnúť človeku pohodlie a dosiahnuť maximálne možnú kvalitu života.

Hospicová starostlivosť

Vychádza z úcty k životu a k človeku ako k neopakovateľnej, jedinečnej ľudskej bytosti. Hospic je samostatné zdravotnícke zariadenie poskytujúce paliatívnu a hospicovú  starostlivosť.

Hospic chorému garantuje, že:

nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou,bude vždy rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť,v posledných chvíľach pozemského života nezostane osamotený.

„Kým máme čas, usilujme sa robiť dobro“ (Sv. František z Assisi)

Špecializované zariadenie

Hospic Sv. Františka z Assisi n.o., špecializované zariadenie je nezisková organizácia, ktorá vo februári 2008 začala prevádzkovať neštátne zdravotnícke zariadenie – hospic a od 1.6.2012 moderné zariadenie sociálnych služieb špecializované zariadenie.

Naše zariadenie sa nachádza v tichom prostredí obce Palárikovo v novopostavenej budove. Pre toto miesto je charakteristická pokojná atmosféra. Spĺňa všetky predpoklady, aby sa stalo domovom pre seniorov i ľudí, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť a chcú dôstojne, harmonicky a plnohodnotne žiť svoj život.

Poskytujeme ubytovanie aj klientom, ktorí sú čiastočne sebestační a nechcú žiť osamote.

Zabezpečujeme starostlivosť klientom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú sústavnú opateru inej osoby, a tiež osobám,  ktorých veľmi nepriaznivý zdravotný stav si vyžaduje mať špeciálne podmienky /zabránenie svojvoľnému odchodu zo zariadenia…/alebo poskytovanie starostlivosti z iných vážnych dôvodov. Aj imobilní klienti majú možnosť voľného pohybu buď na vozíčkoch, alebo za pomoci personálu. Podporujeme aktivity pre rozvoj svojpomoci a vzájomnej pomoci, snahu našich klientov zúčastňovať sa na spoločenskom živote.

Z hľadiska bezpečnosti klientov je celý areál uzatvorený. Spoločné priestory sú príjemné a sú prispôsobené potrebám klientov. Príjemnú a pokojnú atmosféru okolo objektu, okrem bohatej flóry a fauny, dotvárajú chodníky, lavičky, altánok a neďaleký park.    

Štruktúra organizácie

Zakladateľ: Hospic Sv. Františka z Assisi, občianske združenie, Kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa, Nadácia J. Murgaša

Riaditeľ, štatutárny zástupca: MUDr. Kollárová Alena

Správna rada: Ing. Horváth Vladimír, Ing. Horváthová Iveta, Mgr. Štutiková Anna, Eva Šmigurová, Marek Horváth

Zamestnanci

Riaditeľ zariadenia

Lekári

Vedúca setra

Sestra

Praktická sestra

Opatrovateľka

Sanitár

Sociálny pracovník

Asistent riaditeľa

Ekonóm

Mzdy, personalistika

Správca

Kuchár

Upratovačka

Výročná správa

Našu výročnú správu si môžete stiahnuť tu

Podporili nás

Peňažné dary

Mária Pechová, Michal nad Žitavou

Mgr. Slavomíra Slivoňová, Palárikovo

Edita Záhoráková, Šurany

Alžbeta Etingerová, Dubník

Zuzana Fialová, Palárikovo

Jaroslav Malatinec, Nové Zámky

Dr. Denisa Zelenková, Šaľa

MUDr. Alena Okšová, Bánov

Ing. Jana Hlavatá, Kostolný Sek

Anna Mazúchová, Bánov

Ľuboslav Pecho, Michal nad Žitavou

Jozefína Baumanová, Palárikovo

Marta Bajlová, Dolný Ohaj

Alžbeta Kostyálová, Nové Zámky

Ľudmila Kráľová, Veľké Lovce

Gergely Dencső, Štúrovo

František Kiš, Nové Zámky

Tomáš Nagy, Opava

František Teješ, Bešeňov

Martin Jozaf, Palárikovo

Diana Kusá, Nové Zámky

NADÁCIA EPH

Novofruct SK, s.r.o., Nové Zámky

Margita Cucorová, Lipová

MUDr. Ďurinová, Nové Zámky

Iveta Psárska, Levice

Alexandra Gajdošová, Nové Zámky

Janka Jágerová, Okoličná na Ostrove

Štefan Csutkai, Nové Zámky

Marta Zábenská, Zvolen

Emília Smolíková, Okoličná na Ostrove

Darina Kádarová, Palárikovo

Mária Gálisová, Nové Zámky

Anna Némethová, Šurany

Júlia Slováková, Radava

Andrea Belická, Bratislava

Mária Hermanová, Nové Zámky

Obec Trávnica

Zdeněk Šiko, Nové Zámky

Jozef Bene, Pohranice

Miroslav Mudrák, Šurany

Obec Rúbaň

Mária Hozlárová, Šurany

Ing. Mária Brániková, Nové Zámky

Viera Scheyer, Nové Zámky

rodina Morvayová a Uhríková, Bratislava

  1. Mazúchová, H. Ostrožlíková, Bánov

Zuzana Melišková, Podhájska

Vojtech Polák, Nové Zámky

Jozef Krištofič, Bratislava – Rača

Vecné dary

Ľubica Perinová s manželom Nové Zámky

Katarína Árendášová, Jatov

František Fraňo, Nové Zámky

SVX s.r.o., Nové Zámky

Záhradné centrum Alberi, Palárikovo

Rodina Balážová, Zlaté Moravce

Nadácia SPP – Nákup germicídneho žiariča

Poďakovanie

Projekt: „Nákup zariadenia, vybavenia a materiálnych pomôcok“

          2ks kyslíkový koncentrátor

                    1ks sterilizátor

                 1ks infúzna pumpa