CENNÍK

Hospic - zdravotnícke zariadenie

Hospic – zdravotnícke zariadenie – cena: 20 € / deň

Hospic - špecializované zariadenie

Cenník Hospic Sv. Františka z Assisi  n.o,.
Cena mesiac
Ubytovanie 310,00 EUR
Odborné činnosti 127,40 EUR
pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
Obslužné činnosti 33,00 EUR
upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne
Stravovanie
Racionálna strava 159,60 EUR
Raňajky 18,90 EUR
Desiata 14,40 EUR
Obed 66,00 EUR
Olovrant 14,40 EUR
Večera 45,90 EUR
Cena pre klienta s vybaveným posudkom odkázanosti
stupeň  V.  610,00 EUR mesačne
stupeň  VI.  630,00 EUR mesačne
Samoplatca + 300,00 EUR/ mesiac osoba

 

Názov zariadenia:  Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o. , ŠZ pre dospelých, Palárikovo
Ekonomicky oprávnené náklady – rok 2020
   ŠZ
počet klientov (kapacita)    19
pol. 610 mzdy    191 708,790 €
pol. 620 odvody     68 949,250 €
631001 cestovné výdavky tuzemské
632001 energie -elektrina, plyn     15 421,840 €
632002 vodné, stočné      1 687,620 €
632003 telefón,fax,poštové služby      1 714,260 €
pol. 633 materiál      48 209,730 €
pol. 634 dopravné
pol. 635 údržba      4 651,170 €
pol. 636 nájomné za prenájom      86,210 €
pol. 637 služby      8 092,810 €
pol. 640 bežný transfer-náhrada príjmu PN      831,750 €
odpisy      27 129,020 €
Spolu      368 482,450 €
Náklady na 1 klienta/12 mes.      19 393,820 €
Náklady na 1 klienta/mesiac      1 616,150 €
pol (200) Príjem z platenia úhrad za sociálnu službu – SPOLU      135 400,330 €
priemerný príjem z platenia úhrad za sociálnu službu na 1 klienta /12 mes       7 126,330 €
Priemerný príjem z platenia úhrad za sociálnu službu na 1 klienta /mesiac       593,860 €