CENNÍK

Hospic - zdravotnícke zariadenie

Hospic – zdravotnícke zariadenie – cena: 650 € / mesačne

Hospic - špecializované zariadenie

Cenník Hospic Sv. Františka z Assisi  n.o,.
Cena mesiac
Cena pre klienta s vybaveným posudkom odkázanosti V. 610,00 EUR
Ubytovanie 310,00 EUR
Odborné činnosti 77,40 EUR
pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
Obslužné činnosti 33,00 EUR
upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne
 
Sociálna služba 30,00 EUR
Stravovanie
Racionálna strava 159,60 EUR
Raňajky 18,90 EUR
Desiata 14,40 EUR
Obed 66,00 EUR
Olovrant 14,40 EUR
Večera 45,90 EUR
Cena pre klienta s vybaveným posudkom odkázanosti VI. 630,00 EUR
Ubytovanie 310,00 EUR
Odborné činnosti 97,40 EUR
pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
Obslužné činnosti 33,00 EUR
upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne
 
Sociálna služba 30,00 EUR
Stravovanie
Racionálna strava 159,60 EUR
Raňajky 18,90 EUR
Desiata 14,40 EUR
Obed 66,00 EUR
Olovrant 14,40 EUR
Večera 45,90 EUR
 
Samoplatca + 300,00 EUR/ mesiac osoba
Názov zariadenia:  Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o. , ŠZ pre dospelých, Palárikovo
Ekonomicky oprávnené náklady – rok 2022
   ŠZ
počet klientov (kapacita)    19
pol. 610 mzdy    230 614,170 €
pol. 620 odvody     79 355,380 €
631001 cestovné výdavky tuzemské
632001 energie -elektrina, plyn     22 275,310 €
632002 vodné, stočné      2 197,260 €
632003 telefón,fax,poštové služby      1 924,640 €
pol. 633 materiál      49 114,040 €
pol. 634 dopravné
pol. 635 údržba      2 333,280 €
pol. 636 nájomné za prenájom      105,600 €
pol. 637 služby      7 216,080 €
pol. 640 bežný transfer-náhrada príjmu PN      1 766,700 €
odpisy      22 562,090 €
Spolu      419 464,550 €
Náklady na 1 klienta/12 mes.      22 077,080 €
Náklady na 1 klienta/mesiac      1 839,760 €
pol (200) Príjem z platenia úhrad za sociálnu službu – SPOLU      139 553,680 €
priemerný príjem z platenia úhrad za sociálnu službu na 1 klienta /12 mes       7 344,930 €
Priemerný príjem z platenia úhrad za sociálnu službu na 1 klienta /mesiac       612,080 €