ETICKÝ KÓDEX

Zásady poskytovania zdravotnej starostlivosti

Základným predpokladom každého zamestnanca v Hospici Sv. Františka z Assisi, n.o. (ďalej iba Hospic) je odborná spôsobilosť a morálna zodpovednosť.

Odborná spôsobilosť má jednoznačné kritéria.

V prostredí Hospicu definujeme morálnu zodpovednosť záväznými spôsobmi konania prostredníctvom nasledujúcich interných predpisov, ktoré sú zásadnými internými smernicami pre všetkých zamestnancov.

Vľúdne, ľudské zaobchádzanie s chorými a rešpektovanie etických noriem, ktoré zahŕňajú aj vzťahy medzi zamestnancami, sa nedajú vymôcť žiadnymi kontrolnými mechanizmami. Nerešpektovanie týchto pravidiel je však považované vzhľadom k charakteru práce v Hospici za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávame len takých zamestnancov, pre ktorých je dodržovanie etických zásad samozrejmé a ktorí sú schopní a ochotní tieto zásady dodržiavať.

Rovnako ako zamestnanci, aj užívatelia služieb sú tými,  ktorí ovplyvňujú prostredie, v ktorom je poskytovaná starostlivosť. Môžu zamestnancov v ich starostlivosti o chorých podporiť, alebo im naopak ich prácu sťažiť. Je v záujme chorých aj ich príbuzných zabezpečiť pre zamestnancov dobré podmienky
pre poskytovanie kvalitnej starostlivosti.

Hospicová starostlivosť je zameraná na chorého, nielen na chorobu. Samozrejmou súčasťou je aj starostlivosť a pomoc blízkym osobám chorého.

Liečbu vedie vždy lekár. Je zodpovedný i za kompetencie, ktoré prenechá zdravotnej sestre a zodpovedá za výsledok liečby.

Pacient má právo spolurozhodovať o liečbe, s výnimkou situácií, kedy mu jeho duševná porucha, potvrdená psychiatrickým vyšetrením, bráni rozpoznať dôsledky svojho konania. V tomto prípade rozhoduje o ďalšej liečbe ošetrujúci lekár, ak nemá súdne ustanoveného zákonného zástupcu. Príbuzných je možné prizvať k rozhodovaniu o liečbe so súhlasom chorého.Vrchná sestra riadi, koordinuje, metodicky vedie a kontroluje činnosť zdravotných sestier a ošetrovateliek. Zdravotná sestra zabezpečuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť u stabilizovaného pacienta. V prípade každej závažnejšej zmeny zdravotného stavu informuje ihneď lekára.

Sestra sa zúčastňuje liečebného procesu nielen realizáciou doporučení daných lekárom, organizáciou alebo vlastnou ošetrovateľskou starostlivosťou a kontinuálnym podávaním informácií o zdravotnom stave pacienta lekárovi, ale tiež ako poradca lekára – pozná chorého vďaka neustálemu kontaktu s ním častokrát lepšie. Sestra musí byť schopná samostatne diagnostikovať symptómy onemocnenia, ale nie je v jej kompetencii samostatne rozhodovať o ich liečbe.

Za zdravotnú starostlivosť je zodpovedný riaditeľ Hospicu alebo ním poverený lekár.

Etický kódex zamestnancov Hospicu Sv. Františka z Assisi, n.o.

Všetci lekári a ostatní zdravotnícky personál sa okrem ochorenia zaoberajú aj základnými otázkami ľudskej existencie, predovšetkým utrpenia a smrti.

Zamestnanci robia všetko pre dobro pacienta.

Každý chorý je považovaný za individuálnu bytosť a preto je dôležité i jeho ochorenie považovať za jedinečnú situáciu a tak k nemu pristupovať.

Znalosť zdravotníkov v odbore paliatívnej medicíny sa doplňuje u všetkých zamestnancov o morálnu zodpovednosť, jej súčasťou je úcta k ľudskej dôstojnosti k chorým, kolegom i zamestnávateľovi. Šírenie nepravdivých správ a informácií, ktoré poškodzujú chorých, kolegov a zamestnávateľa a vedú k narušeniu alebo strate vzájomnej dôvery, prípadne poškodzujú dobré meno Hospicu, sú zásadnou prekážkou pre zotrvanie zamestnancov v pracovnom pomere.

Povinnosťou zamestnancov je chrániť majetok Hospicu a udržovať poriadok na pracovisku. Pokiaľ príde k poškodeniu alebo znečisteniu zariadenia, alebo pokiaľ zamestnanec zistí stratu, je dôležité túto skutočnosť ihneď nahlásiť vrchnej sestre a písomne zaevidovať. Porušovanie tejto normy je považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

V Hospici je plne rešpektovaná náboženská sloboda chorých aj zamestnancov. Šírenie akejkoľvek náboženskej viery a náboženského postoja vrátane ateizmu je považované za obmedzovanie náboženskej slobody. Vytváranie podmienok k uspokojovaniu náboženských potrieb pacientov a ich rodín, je súčasťou liečby.